นอกจากนี้บ้านสองแควยังได้ให้ความคุ้มครองต่อหญิงและเด็กที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 โดยเป็น 1 ใน 8 บ้านหลักที่ให้การดูแลผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์

1.สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จ.พิษณุโลก
2.สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านนารีสวัสดิ์) จ.นครราชศรีมา
3.สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านเกร็ดตระการ) จ.นนทบุรี
4.สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านศรีสุราษฎร์) จ.สุราษฏร์ธานี
5.สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(ชาย) จ.เชียงราย
6.สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(ชาย) จ.ปทุมธานี
7.สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(ชาย) จ.ระนอง
8.สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(ชาย) จ.สงขลา
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกันสอดส่องดูแลและป้องกันปัญหาขจัด “ฅนค้าฅน”