นอกจากนี้บ้านสองแควยังได้ให้ความคุ้มครองต่อหญิงและเด็กที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 โดยเป็น 1 ใน 9 บ้านหลักที่ให้การดูแลผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์

1.สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแคว จ.พิษณุโลก
2.สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์ จ.นครราชศรีมา
3.สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ จ.นนทบุรี
4.สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านศรีสุราษฎร์ จ.สุราษฏร์ธานี
5.สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด(บ้านภูมิเวท)จ.นนทบุรี
6.สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ(ชาย)จ.เชียงราย
7.สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ(ชาย)จ.ปทุมธานี
8.สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ(ชาย)จ.ระนอง
9.สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ(ชาย)จ.สงขลา
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกันสอดส่องดูแลและป้องกันปัญหาขจัด “ฅนค้าฅน”