หลักการแจ้งเหตุ
ทำไมต้องแจ้ง
-เพราะการค้ามนุษย์เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
-เพราะการค้ามนุษย์เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย 
-เพราะเราต้องให้ความช่วยเหลือผู้เสียหาย
การแจ้งเหตุคืออะไร
-การบอกเล่าเรื่องราวและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
-การประสานส่งต่อข้อเท็จจริงไปยังผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินการตรวจสอบ
นำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมายและช่วยเหลือผู้เสียหาย
ใครบ้างที่สามารถแจ้งเหตุได้
-พลเมืองดี ( บุคคลทั่วไป )
-ผู้เสียหาย
-ญาติพี่น้องผู้เสียหาย
-เจ้าหน้าที่องค์กรภาครัฐ - เอกชน
-อาสาสมัครชุมชน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกันสอดส่องดูแลและป้องกันปัญหาขจัด “ฅนค้าฅน”