ผลกระทบของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ
-เด็กที่ถูกบังคับให้เร่ร่อนขอทาน ขายของในยามวิกาล จะถูกทำร้าย ทุบตี อดอาหาร เมื่อทำงานไม่ครบตามเงื่อนไข บางรายถูกล่วงละเมิดทางเพศ
-หญิงและเด็กที่ถูกแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศส่วนใหญ่ ถูกล่อลวงตก อยู่ในสภาพหนี้และเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรม
-กลุ่มที่ถูกบังคับใช้แรงงาน ส่วนใหญ่จะถูกเอารัดเอาเปรียบ ไม่ได้รับค่าจ้าง สวัสดิการ มีการทำร้ายร่างกาย จิตใจ การล่วงละเมิดทางเพศจากนายจ้าง 

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกันสอดส่องดูแลและป้องกันปัญหาขจัด “ฅนค้าฅน”