1. ปัจจัยผลักดัน ได้แก่ความยากจนรวมทั้งปัจจัยอื่นๆเช่น การขาดโอกาสการได้รับการศึกษา การเข้าไม่ถึงบริการของรัฐ การขาดทักษะอาชีพ หรือความไม่รู้ โดยเฉพาะการไม่รู้เท่าทันถึงวิธีการหลอกลวง นอกจากนี้ สภาพความเลวร้ายในครอบครัว ก็มีส่วนผลักดันให้หญิงและเด็กต้องแสวงหาโอกาสที่ดีกว่า โดยไม่คำนึงถึงอันตรายต่างๆ
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกันสอดส่องดูแลและป้องกันปัญหาขจัด “ฅนค้าฅน”