ประเทศไทยตกอยู่ใน 3 สถานะ ได้แก่
พื้นที่ต้นทาง มีการนำพา ชักจูง ล่อลวงหญิงและเด็กไทยไปต่างประเทศเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศ ล่อลวงให้ค้าประเวณี และเอารัดเอาเปรียบด้านแรงงาน
พื้นที่ทางผ่าน มีการนำพาชักจูงหญิงและเด็กจากต่างประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงผ่านประเทศไทย โดยใช้ประเทศไทยเป็นจุดพักรอเพื่อส่งต่อไปยังต่างประเทศ
พื้นที่ปลายทาง  มีการนำหญิงและเด็กจากประเทศลุ่มน้ำโขงและจากประเทศในกลุ่มสหภาพโซเวียตเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกันสอดส่องดูแลและป้องกันปัญหาขจัด “ฅนค้าฅน”