องค์ประกอบของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
1.ถูกกระทำอย่างหนึ่งอย่างใด (Action)
oจัดหา oซื้อ oขาย oจำหน่าย oพามาจาก (ในหรือนอกราชอาณาจักรก็ได้)
oส่งไปยังที่ใด oหน่วงเหนี่ยว oกักขังoจัดให้อยู่อาศัย oรับไว้
2.ถูกกระทำด้วยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด (Means)
oข่มขู่ oใช้กำลังบังคับ oลักพาตัว oฉ้อฉล oใช้อำนาจโดยมิชอบ
oโดยให้เงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแล
ถ้ากระทำต่อเด็ก แม้จะไม่ใช้วิธีการดังกล่าวข้างต้นและไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ก็ตามให้ถือว่าเด็กนั้นเป็นผู้เสียหายหรือเหยื่อของการค้ามนุษย์
3.ถูกกระทำโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ (Purpose)
oการแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณี oการผลิตหรือเผยแพร่วัตถุหรือสื่อลามก
oการแสวงหาประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอื่น oการเอาคนลงเป็นทาส oการนำคนมาขอทาน oการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ oการบังคับตัดอวัยวะเพื่อการค้าoการอื่นใดที่คล้ายคลึงกันอันเป็นการขูดรีดบุคคล...
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกันสอดส่องดูแลและป้องกันปัญหาขจัด “ฅนค้าฅน”