ค้ามนุษย์หมายถึง การกระทำต่อบุคลอื่นโดยเจตนาเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ สำหรับตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าบุคคลนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามในลักษณะดังต่อไปนี้
1.1จัดหา ซื้อขาย จำหน่าย พามาจาก หรือส่งไปยังที่ใด หน่วงเหนี่ยว กักขัง จัดให้ที่อยู่อาศัย หรือการรับไว้ซึ่งบุคคลใด
1.2ด้วยวิธีการข่มขู่ ใช้กำลังบังคับ ลักพาตัว ฉ้อฉล หลอกลวงใช้อำนาจโดยมิชอบ หรืออาศัยความอ่อนด้อยประสบการณ์หรือความรู้ของบุคคล หรือโดยการให้หรือรับเงิน หรือผลประโยชน์อย่างอื่นเพื่อให้ได้ความยินยอมของผู้ปกครองหรือผู้ดูแลบุคคลนั้น

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกันสอดส่องดูแลและป้องกันปัญหาขจัด “ฅนค้าฅน”