ยินดีต้อนรับสู่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก
เมนูหลัก
· หน้าแรก
· เวปลิ๊งค์
· เข้าสู่ระบบ
· เนื้อหาสาระ
· แบบสำรวจ
· ห้องร้องทุกข์
· สถิติการเข้าชม
· ลงนามสมุดเยี่ยมชม
· ดาวน์โหลด
· ปฏิทินกิจกรรม
ภารกิจ
· ความเป็นมา
· วิสัยทัศน์ ปรัชญาองค์กร
แบบสำรวจ
ท่านทราบภารกิจการดำเนินงานของสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแควหรือไม่

น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุดผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 132
คำแนะนำ: 52
เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
อ่านหนังสือพิมพ์นสพ.ออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ Bangkok Post เดลินิวส์ คมชัดลึก ผู้จัดการ ข่าวสด สยามดารา สยามรัฐ สยามสปอร์ต สยามธุรกิจ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ ข่าวสด

ทบทวนนโยบายคุ้มครองเด็กที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (Save the Children)


            วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ กลุ่มสังคมสงเคราะห์ร่วมกับองค์การช่วยเหลือเด็ก(Save the Children) จัดกิจกรรมทบทวนนโยบายคุ้มครองเด็กที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ให้แก่เจ้าหน้าที่ในสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว)จังหวัดพิษณุโลกเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ในการทำกิจกรรมเรียนรู้เกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองเด็ก ในการลดปัจจัยเสี่ยงและสร้างความปลอดภัยสำหรับเด็ก โดยมีมาตรการในด้านการจัดสภาพแวดล้อมระเบียบการปฏิบัติต่อเด็ก และการจัดการปัญหาหรือป้องกันปัญหาที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายสำหรับเด็ก ที่มีมาจาบุคคลที่แวดล้อมเด็ก และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวกับเด็ก และเพื่อคุ้มครองเด็ก คุ้มครองเจ้าหน้าที่ คุ้มครององค์กรภายใต้กฎหมาย


ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 15 พ.ย. 18@ 08:32:53 UTC (35 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
การประชุมปฏิบัติการการบูรณาการโครงการด้านสังคมในระดับพื้นที่


       วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๙ จัดประชุมปฏิบัติการการบูรณาการโครงการด้านสังคมในระดับพื้นที่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ภายใต้แนวคิด One Home และจัดทำแผนภาค โดยมี ผศ.ดร. ประสิทธิ์ มีช้าง  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๙ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงแรมรัตนาปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในการนี้ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางสาวอนุสรา รัตนบุรี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการและนางนภัสวรรณ ดีอ่ำ นักสังคมสงเคราะห์ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
      - การบรรยาย หัวข้อ "ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กับการพัฒนาสังคม Geographic Information System; GIS " โดยนายบรรจบ ปัทมินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๘ จังหวัดลพบุรี
      - การบรรยาย หัวข้อ "การจัดทำแผนพัฒนาระดับภาค/กลุ่มจังหวัด/จังหวัดที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาเชิงพื้นที่" โดย ดร. สมคิด คำแหง ผู้อำนวยการส่งเสริมการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยนเรศวร
      - การบรรยาย หัวข้อ "ทิศทางยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนภาค งบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๓" โดย ผศ.ดร. พีรธร บุณยรัตพันธุ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร และนายสนอง เนียมเหลี่ยมคณะกรรมการนโยบายจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (กนจ.)
      - รับฟังการบรรยาย หัวข้อ "แนวทางการเชื่อมโยงการจัดทำแผนฯระดับภาค/กลุ่มจังหวัด/จังหวัด สู่การทำโครงการบูรณาการเชิงพื้นที่" โดย ดร. บุญส่ง กวยเงิน นักยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 13 พ.ย. 18@ 08:37:48 UTC (32 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพการใช้สื่อสร้างสรรค์เพื่อการต่อต้านการค้ามนุษย์


         วันที่ ๑๒-๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ กองต่อต้านการค้ามนุษย์ จัดโครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพการใช้สื่อสร้างสรรค์เพื่อการต่อต้านการค้ามนุษย์สำหรับเด็กและเยาวชน รุ่นที่ ๑ โดยมี นางสาวจามีกร  ปิ่มสุข ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและวิชาการกล่าวเปิดโครงการ วิทยากรบรรยายให้ความรู้ นายศุภณัฐ  อุทัยศรี ผู้ประสานงานโครงการฮักละอ่อน ภายมูลนิธิบาลา จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องไฮเดรนเยีย ๓ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น  กรุงเทพมหานคร ในการนี้ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัด พิษณุโลก มอบหมายให้ นางสาวขวัญกมล  ธัญญะ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
        - การอบรม วิธีการ ขั้นตอนในการดำเนินการกิจกรรมการเรียนรู้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการค้ามนุษย์และเครื่องมือที่ใช้สำหรับการจัดกิจกรรมฯ (แบ่งกลุ่ม)
       - การอบรม วิธีการขั้นตอนในการดำเนินการกิจกรรมการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยและไม่ถูกล่อลวงเข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์ และเครื่องมือที่ใช้สำหรับการจัดกิจกรรมฯ (แบ่งกลุ่ม)
       - การตอบคำถามข้อสงสัยเพื่อความเข้าใจสำหรับการทำกิจกรรมฯ


ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 13 พ.ย. 18@ 08:29:49 UTC (29 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
โครงการการฝึกอบรมแนวทางการเยียวยาฟื้นฟูผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์


         วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้     
นางสาวขวัญกมล ธัญญะ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยนางสาวนันทิญา อินทุวัน ตำแหน่ง ปฏิบัติงานด้านจิตวิทยา และนางสาวศุภศิริ ทับเขียว ตำแหน่ง ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม เข้าร่วมโครงการการฝึกอบรมแนวทางการเยียวยาฟื้นฟูผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์โดยแนวคิดการดูแลที่คำนึงถึงบาดแผลทางใจ (Trauma Informed Care) ระหว่างวันที่ ๗ - ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรอยัลฮิลส์ รีสอร์ท กอล์ฟ แอนด์ สปา จ.นครนายก  ซึ่งมีรายละเอียดกิจกรรมการจัดการสนทนาที่ยุ่งยากลำบากใจ,กิจกรรมการฝึกปฏิบัติ:การสนทนาที่ต้องใช้ความกล้า,การวางแผนด้านความปลอดภัย,กิจกรรมฝึกปฏิบัติ :การสร้างแผนงานด้านความปลอดภัย

ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 12 พ.ย. 18@ 08:33:20 UTC (29 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคัดแยกและเยียวยาผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ MIEUX


       วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จ. พิษณุโลก มอบหมายให้ นางสาวอนุสรา รัตนบุรี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคัดแยกและเยียวยาผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่มีบาดแผลทางจิตใจและสังคม ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการต่อต้านการค้ามนุษย์(Migration EU eXpertise; MIEUX) ระยะที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๖ - ๙ พ.ย. ๖๑  ณ โรงแรม โนโวเทล สุขุม ๒๐ กรุงเทพมหานคร
   โดยวันนี้เป็นการร่างแผ่นพับด้านการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ภายใต้หัวข้อการเยียวยาผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่มีบาดแผลด้านจิตใจและสังคม


ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 12 พ.ย. 18@ 08:29:42 UTC (30 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
364 เรื่อง (73 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 ]
ผู้อำนวยการ


คลิกเพื่อดูขนาดจริง!!!

ความหมายของการค้ามนุษย์


วีดิโอ "การค้ามนุษย์คืออะไร"

ภาพยนต์สั้น "เหยื่อ"
กฏหมายและพรบ.
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.๒๕๓๙
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับ Update ล่าสุด)

Click here to get Adobe Acrobat Reader