ยินดีต้อนรับสู่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก
เมนูหลัก
· หน้าแรก
· เวปลิ๊งค์
· เข้าสู่ระบบ
· เนื้อหาสาระ
· แบบสำรวจ
· ห้องร้องทุกข์
· สถิติการเข้าชม
· ลงนามสมุดเยี่ยมชม
· ดาวน์โหลด
· ปฏิทินกิจกรรม
ภารกิจ
· ความเป็นมา
· วิสัยทัศน์ ปรัชญาองค์กร
แบบสำรวจ
ท่านทราบภารกิจการดำเนินงานของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว)หรือไม่

น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุดผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 151
คำแนะนำ: 54
เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
อ่านหนังสือพิมพ์นสพ.ออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ Bangkok Post เดลินิวส์ คมชัดลึก ผู้จัดการ ข่าวสด สยามดารา สยามรัฐ สยามสปอร์ต สยามธุรกิจ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ ข่าวสด

บ้านสองแคว เข้าร่วมโครงการเวทีวิชาการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปี ๒๕๖๑


     วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑  สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๙ จังหวัดอุตรดิตถ์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการเวทีวิชาการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปี ๒๕๖๑ ในหัวข้อ ๙ ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาสังคม "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา" โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรธร บุณยรัตพันธุ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ/ผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. คณะอาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่าย โดยความร่วมมือทางวิชาการของภาคีเครือข่ายในเขตภาคเหนือ เครือข่ายวิชาการ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) และหน่วยงานระดับกรมที่ร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ ในการนี้ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางสาวอนุสรา รัตนบุรี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาฟื้นฟูและฝึกอาชีพ และคณะเจ้าหน้าที่ จำนวน ๔ คน นำผู้รับการคุ้มครอง จำนวน ๑๐ คน รำแสดงเปิดงานในชุดการแสดง "บายศรี สู่ขวัญ" อีกทั้งร่วมจัดบูธ ทอฝัน By พม. และจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากฝีมือผู้รับการคุ้มครอง


ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 07 ก.ย. 18@ 10:23:48 ICT (450 ครั้ง)
(มีต่อ... | 1 ข้อคิดเห็น | จำนวน: 0)
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรองรับการตรวจประเมินมาตรฐานฯ ครั้งที่ ๑


     ในระหว่างวันที่ ๖ - ๗ กันยายน ๒๕๖๑ กองต่อต้านการค้ามนุษย์ ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิกา ขวัญอารีย์ นักวิชาการอิสระ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกองต่อต้านการค้ามนุษย์ คือ นางดาวสวรรค์ สุขนาคกิจ นักพัฒนาสังคม นางสาวอังคณา ไทยเจริญ นักพัฒนาสังคม นายเศรษฐศาสตร์ ยิ่งใหญ่ เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรองรับการตรวจประเมินมาตรฐานสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(หญิงและชาย) ครั้งที่ ๑  โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองฯ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะทำงานตรวจประเมินมาตรฐานสถานคุ้มครองฯ และร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรองรับการตรวจมาตรฐานของสถานคุ้มครองฯ โดยวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดบริการสวัสดิการสังคม ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการจัดบริการสำหรับกลุ่มเป้าหมายตามมาตรฐานได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งแนวทางในการดำเนินการครั้งนี้ จะเป็นการอธิบาย ชี้แจงรายละเอียดของหลักเกณฑ์ ตัวชี้วัดต่างๆ การสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ และผู้รับบริการในหน่วยงาน รวมทั้งการเยี่ยมชมหน่วยงานและการแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ เพื่อเติมเต็มหน่วยงานในการจัดทำมาตรฐานการประเมินตนเอง ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ และเป็นทิศทางเดียวกัน ซึ่งมีการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ในประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานและหาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน พร้อมทั้งสรุปผลการตรวจประเมินมาตรฐานและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการตรวจรับในครั้งต่อไปของสถานคุ้มครองฯ  ณ ห้องประชุมสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก


ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 07 ก.ย. 18@ 10:08:39 ICT (513 ครั้ง)
(มีต่อ... | 1 ข้อคิดเห็น | จำนวน: 0)
บ้านสองแคว ร่วมงานแสดงสินค้าสร้างสรรค์ภูมิปัญญาเพิ่มมูลค่าเดินหน้าสู่ OTOP


      วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก จัดงานแสดงสินค้าสร้างสรรค์ภูมิปัญญาเพิ่มมูลค่าเดินหน้าสู่ OTOP โดยมีนายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนางปิยวรรณ ฟักเงิน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกกล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานจากทีม One Home โดยวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจำหน่าย และการจัดการธุรกิจให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และกลุ่มผู้ประกอบการ ให้มีเอกลักษณ์และตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ประชาสัมพันธ์ให้เกิดตลาด หรือพื้นที่ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ขยายช่องทางในการจำหน่ายสินค้า และส่งเสริมการเป็นสินค้า OTOP ในอนาคต ในการนี้ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางสาวอนุสรา รัตนบุรี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และนางสุวิมล วัฒนาณรงค์ ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ๓  เข้าร่วมพิธีเปิดงานและร่วมจัดแสดงบูธ ทอฝัน by พม.  และจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากฝีมือผู้รับการคุ้มครอง  ณ ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล พลาซ่า พิษณุโลก

ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 05 ก.ย. 18@ 09:21:54 ICT (516 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
โครงการกีฬาสีสานสัมพันธ์ บ้านสองแคว


     วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ นางภัทรรัตน์ เจริญสุรภิรมย์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกีฬาสีสานสัมพันธ์บ้านสองแคว "สองแควเกมส์" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการ/ผู้แทนจากหน่วยงาน One Home ตลอดจนผู้แทนจากสถานีตำรวจภูธรนิคมสร้างตนเองเข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน โดยนางสาวจิดาภา มีสิน หัวหน้ากลุ่มสังคมสงเคราะห์ ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์และความเป็นมาของโครงการ เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ไม่มีโรคภัย มีสภาพจิตใจที่ดี  เกิดความผ่อนคลาย ตลอดจนเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ และสร้างความสามัคคีระหว่างผู้รับการคุ้มครองกับผู้รับการคุ้มครอง และผู้รับการคุ้มครองกับเจ้าหน้าที่  และที่สำคัญที่สุด คือ การมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ซึ่งกีฬาสีสานสัมพันธ์บ้านสองแคว "สองแควเกมส์" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จัดขึ้นระหว่างวันที่  ๓๐-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การแข่งขันกีฬาต่างๆ และการประกวดกองเชียร์

ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 03 ก.ย. 18@ 15:33:05 ICT (459 ครั้ง)
(มีต่อ... | 1 ข้อคิดเห็น | จำนวน: 0)
โครงการสายใยสัมพันธ์ครอบครัว รุ่นที่ ๒


     วันที่ ๒๗-๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ กลุ่มสังคมสงเคราะห์ ดำเนินการจัดโครงการสายใยสัมพันธ์ครอบครัว รุ่นที่ ๒ เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันระหว่างผู้รับการคุ้มครองและครอบครัว รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้รับการคุ้มครองและครอบครัวก่อนกลับคืนสู่ครอบครัวและสังคม โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้รับการคุ้มครอง จำนวน ๒๐ คน ครอบครัวผู้รับการคุ้มครอง จำนวน ๔๐ คน และผู้สังเกตการณ์ จำนวน ๑๐ คน รวมทั้งสิ้น ๗๐ คน พิธีเปิดโครงการฯ โดยนางสาวจิดาภา มีสิน หัวหน้ากลุ่มสังคมสงเคราะห์ กิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ครอบครัว กิจกรรมสร้างคุณค่า บอกความรู้สึกด้วยหัวใจ ๔ ห้อง กิจกรรมเรียนรู้ความแตกต่าง/ทักษะการสื่อสาร กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ เพื่อบอกความรู้สึกแก่สมาชิกในครอบครัว และกิจกรรมพลังแสงเทียนเพื่อเรียนรู้การวางแผน การแก้ไขปัญหา กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ครอบครัว กิจกรรมปิดตาพาเดิน กิจกรรมสร้างอัลบั้มครอบครัว และกิจกรรมการเขียนจดหมายแสดงความรู้สึกให้กับครอบครัว

ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 30 ส.ค. 18@ 19:46:49 ICT (509 ครั้ง)
(มีต่อ... | 1 ข้อคิดเห็น | จำนวน: 0)
932 เรื่อง (187 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 ]
ผู้อำนวยการ


คลิกเพื่อดูขนาดจริง!!!

ความหมายของการค้ามนุษย์


วีดิโอ "การค้ามนุษย์คืออะไร"

ภาพยนต์สั้น "เหยื่อ"
กฏหมายและพรบ.
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.๒๕๓๙
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับ Update ล่าสุด)

Click here to get Adobe Acrobat Reader