ยินดีต้อนรับสู่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก
เมนูหลัก
· หน้าแรก
· เวปลิ๊งค์
· เข้าสู่ระบบ
· เนื้อหาสาระ
· แบบสำรวจ
· ห้องร้องทุกข์
· สถิติการเข้าชม
· ลงนามสมุดเยี่ยมชม
· ดาวน์โหลด
· ปฏิทินกิจกรรม
ภารกิจ
· ความเป็นมา
· วิสัยทัศน์ ปรัชญาองค์กร
แบบสำรวจ
ท่านทราบภารกิจการดำเนินงานของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว)หรือไม่

น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุดผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 142
คำแนะนำ: 54
เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
อ่านหนังสือพิมพ์นสพ.ออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ Bangkok Post เดลินิวส์ คมชัดลึก ผู้จัดการ ข่าวสด สยามดารา สยามรัฐ สยามสปอร์ต สยามธุรกิจ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ ข่าวสด

โครงการเตรียมความพร้อมด้านอาชีพก่อนกลับคืนสู่สังคม


     วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาฟื้นฟูและฝึกอาชีพ ดำเนินการจัดโครงการเตรียมความพร้อมด้านอาชีพก่อนกลับคืนสู่สังคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยนายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยนางสาวอนุสรา รัตนบุรี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาฟื้นฟูและฝึกอาชีพ ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์ต่างๆของลูกจ้าง การปรับตัวในชีวิตการทำงาน คุณสมบัติที่ดีของการทำงาน สิทธิผลประโยชน์ เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการทำงานและประกอบอาชีพก่อนกลับคืนสู่สังคม สลับกับการให้ความรู้ผ่านการ ถาม-ตอบ โดยวิทยากรจากจัดหางานจังหวัดพิษณุโลกและประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก


ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 20 ก.ย. 18@ 16:07:11 ICT (444 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
การประชุมหารือการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการกระทำผิดฐานค้ามนุษย์ฯ


     วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางนภัสวรรณ ดีอ่ำ นักสังคมสงเคราะห์ เข้าร่วมประชุมหารือการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการกระทำผิดฐานค้ามนุษย์ในการบังคับคดีให้เป็นไปตามคำพิพากษา ณ ห้องประชุม ชั้น ๗ อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ๓ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยมี นายอัมพร เหลืองน้อย อัยการอาวุโส สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายการบังคับคดี ๓  เป็นประธานในการประชุม  พร้อมทั้งบรรยายในเรื่อง ระเบียบกฎหมายแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดีค้ามนุษย์วัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจในวิธีปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง พร้อมด้วย นางสาวยุวดี  คล้ายสาหร่าย นิติกรชำนาญการ สำนักงานบังคับคดีสำนักงานอัยการสูงสุด บรรยายเกี่ยวกับ แบบฟอร์ม เอกสาร ขั้นตอน ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขในการบังคับคดี  และนายทนงศักดิ์ มหากุศล บรรยายเรื่องแนวทางปฏิบัติร่วมกันในการบังคับคดีในคดีค้ามนุษย์

ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 20 ก.ย. 18@ 15:55:22 ICT (372 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว. พม. ตรวจเยี่ยมสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง


     วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๓๐ น. พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วย ดร.ปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  และนางปิยวรรณ ฟักเงิน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นการติดตามการดำเนินงาน พร้อมทั้งประชุมทีม One Home จังหวัดพิษณุโลก โดยรับฟังรายงานสถานการณ์ทางสังคมและรายงานการขับเคลื่อนงาน พม.ในพื้นที่ และมอบแนวทางการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  ซึ่งในโอกาสนี้ พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ ได้เยี่ยมชมโรงเรียนพอเพียง ซึ่งเป็นแปลงเกษตรผสมผสานแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาต่อยอด ฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตใจ สังคม สุขภาพ และอาชีพให้กับผู้รับบริการ ซึ่งมีทั้งคนเร่ร่อน คนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน ผ่านการดำเนินกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านอาชีพ เช่น ฝึกทำกระเป๋าไวนิล ฝึกงานประดิษฐ์กรรม เครื่องนุ่งห่ม เครื่องนอน เป็นต้น ในการนี้สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว)จังหวัดพิษณุโลก โดยนายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองฯ ร่วมประชุมทีม One Home จังหวัดพิษณุโลก เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานของสถานคุ้มครองฯ และรับแนวทางการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป


ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 18 ก.ย. 18@ 09:40:06 ICT (411 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.พม. เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสมัชชาผู้สูงอายุ


     วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๕ พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสมัชชาผู้สูงอายุจังหวัดพิษณุโลก “ย้อนวันวาน สำราญเมืองสองแคว” พร้อมด้วย ดร.ปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นางปิยวรรณ ฟักเงิน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ชมรมผู้สูงอายุ ชมรมผู้พิการ ให้การต้อนรับ ทั้งนี้งานมหกรรมสมัชชาเครือข่ายผู้สูงอายุจังหวัดพิษณุโลก "ย้อนวันวานสำราญเมืองสองแคว" มีวัตถุประสงค์เพื่อรวมพลังผู้สูงอายุให้สามารถพัฒนาศักยภาพทั้งทางด้านสุขภาพ กีฬา ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม รวมทั้งพัฒนาเครือข่ายสมัชชาผู้สูงอายุจังหวัดพิษณุโลกให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสร้าง” ให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศ  ซึ่งภายในงานประกอบไปด้วยการจัดแสดงนิทรรศการ ผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ ๙ อำเภอ และของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัดพิษณุโลก นิทรรศการเทศบาลตำบลหัวรอ  กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ๙ อำเภอ การแสดงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีของจังหวัดพิษณุโลก รวมไปถึงกิจกรรมการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ   ณ เทศบาลตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในการนี้สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว)จังหวัดพิษณุโลก โดยนายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองฯ พร้อมข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ  และร่วมจัดบูธ ทอฝัน by พม. และจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากฝีมือผู้รับการคุ้มครองฯ


ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 18 ก.ย. 18@ 09:29:10 ICT (393 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่


     วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาฟื้นฟูและฝึกอาชีพ โดยมี นางโสภา พรหมเมือง พนักงานธุรการ ส ๓   นางละอองดาว พุทธจักร ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น ๓ และผู้รับการคุ้มครอง จำนวน ๑๑ ราย  ร่วมออกหน่วยโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยกิจกรรมได้บริการตัดผม ซอยผม จัดแต่งทรงผม ประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงาน และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ "ทอฝัน by พม." จากฝีมือผู้รับการคุ้มครอง


ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 18 ก.ย. 18@ 09:12:32 ICT (356 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
935 เรื่อง (187 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 ]
ผู้อำนวยการ


คลิกเพื่อดูขนาดจริง!!!

ความหมายของการค้ามนุษย์


วีดิโอ "การค้ามนุษย์คืออะไร"

ภาพยนต์สั้น "เหยื่อ"
กฏหมายและพรบ.
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.๒๕๓๙
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับ Update ล่าสุด)

Click here to get Adobe Acrobat Reader