ยินดีต้อนรับสู่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก
เมนูหลัก
· หน้าแรก
· เวปลิ๊งค์
· เข้าสู่ระบบ
· เนื้อหาสาระ
· แบบสำรวจ
· ห้องร้องทุกข์
· สถิติการเข้าชม
· ลงนามสมุดเยี่ยมชม
· ดาวน์โหลด
· ปฏิทินกิจกรรม
ภารกิจ
· ความเป็นมา
· วิสัยทัศน์ ปรัชญาองค์กร
แบบสำรวจ
ท่านทราบภารกิจการดำเนินงานของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว)หรือไม่

น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุดผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 142
คำแนะนำ: 54
เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
อ่านหนังสือพิมพ์นสพ.ออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ Bangkok Post เดลินิวส์ คมชัดลึก ผู้จัดการ ข่าวสด สยามดารา สยามรัฐ สยามสปอร์ต สยามธุรกิจ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ ข่าวสด

การประชุม(ร่าง)แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์


        วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ นางสาวอุษณี กังวารจิตต์ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุม(ร่าง)แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่...). พ.ศ. .... จัดโดยกองต่อต้านการค้ามนุษย์ ซึ่งเป็นการประชุมระหว่างผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงแรงงาน พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือในเรื่องแรงงานบังคับ force labour ตามอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ พร้อมทั้งหารือแนวทางปฏิบัติในการคุ้มครองผู้เสียหายร่วมกัน และเพื่อหาแนวทางปฏิบัติทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป  โดยเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบหลักการให้แก้ไขพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ โดยให้ความผิดฐานแรงงานบังคับบัญญัติไว้ใน มาตรา ๖/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
         ในการนี้นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมกองต่อต้านการค้ามนุษย์ ชั้น ๗ อาคาร ซี พี ทางเวอร์ กรุงเทพฯ


ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 26 ธ.ค. 18@ 11:26:14 ICT (275 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
คณะเจ้าหน้าที่ พร้อมผู้รับการคุ้มครอง ร่วมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ


        วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ คณะเจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก พร้อมผู้รับการคุ้มครอง จำนวน ๖๑ คน ร่วมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ภายในสถานคุ้มครองฯ

ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 26 ธ.ค. 18@ 11:07:42 ICT (263 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)


       วันที่ ๑๙ ธันวาคม  ๒๕๖๑ จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดกิจกรรม "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑มีวัตถุประสงค์เพื่อวางแผนแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ จ. พิษณุโลกส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานราชการและภาคเอกชน และประชาชน โดยมีนายชัชพงษ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการดำเนินกิจกรรม และร่วมมอบทุนการศึกษาเงินสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ฯลฯ ให้แก่ ประชาชน นักเรียน ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสที่มาเข้าร่วม
        ในการนี้สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางสาวพิชญา นุ่มนิ่ม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน คณะเจ้าหน้าที่และผู้รับฯ จำนวน ๙ คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยได้ออกบูธให้บริการประชาชนได้แก่ สาธิตและสอนทำฟักทองการบูรหอม
เล่นเกมส์ทายปัญหาการค้ามนุษย์ ประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงาน และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ "ทอฝัน by พม." จากฝีมือผู้รับการคุ้มครองฯ พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพจำนวน ๓๐ ชุด ซึ่งมีของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้กับประชาชนที่เป็นผู้ประสบปัญหาทางสังคมจากข้อมูล Social map ที่สถานคุ้มครองฯได้ลงพื้นที่
จัดเก็บข้อมูลในพื้นที่อำเภอชาติตระการ


ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 26 ธ.ค. 18@ 11:04:26 ICT (244 ครั้ง)
(มีต่อ... | 1 ข้อคิดเห็น | จำนวน: 0)
โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ “ค่ายสานสัมพันธ์”


          วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ กองต่อต้านการค้ามนุษย์ จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ “ค่ายสานสัมพันธ์” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพภาวะผู้นำ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การสร้างสัมพันธภาพ การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน การปรับตัวเข้ากับสังคม ตลอดจนช่วยเสริมสร้างความภูมิใจในศักดิ์ศรีและคุณค่าของตัวผู้เสียหาย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการกลับคืนสู่สังคมของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ในระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑
       ในการนี้สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางสาวจิดาภา มีสิน นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ คณะเจ้าหน้าที่ พร้อมผู้รับการคุ้มครอง จำนวน ๑๑ คน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ อาคารที่พักสวัสดิการ ทอ. อ่าวมะนาว อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 26 ธ.ค. 18@ 11:00:35 ICT (265 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
ค่ายสานสัมพันธ์


       วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ นางสาวอุษณี กังวารจิตต์ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ “ค่ายสานสัมพันธ์” พร้อมด้วยนางสาวสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ ผู้อำนวยการกองต่อต้านการค้ามนุษย์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพภาวะผู้นำ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การสร้างสัมพันธภาพ การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน การปรับตัวเข้ากับสังคม ตลอดจนช่วยเสริมสร้างความภูมิใจในศักดิ์ศรีและคุณค่าของตัวผู้เสียหาย เพื่อเป็นการ
เตรียมความพร้อมในการกลับคืนสู่สังคมของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ในระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑
      ในการนี้นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนางสาวจิดาภา มีสิน นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ, นางสาวกรกนก ยอดเจริญ นักสังคมสงเคราะห์, นางสุวิมล วัฒนาณรงค์ ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น ๓ และนายประเสริฐ จันทร์กอโต ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ นำผู้รับการคุ้มครอง จำนวน ๘ คน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ อาคารที่พักสวัสดิการ ทอ. อ่าวมะนาว อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 26 ธ.ค. 18@ 10:56:13 ICT (238 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
935 เรื่อง (187 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 ]
ผู้อำนวยการ


คลิกเพื่อดูขนาดจริง!!!

ความหมายของการค้ามนุษย์


วีดิโอ "การค้ามนุษย์คืออะไร"

ภาพยนต์สั้น "เหยื่อ"
กฏหมายและพรบ.
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.๒๕๓๙
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับ Update ล่าสุด)

Click here to get Adobe Acrobat Reader