ยินดีต้อนรับสู่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก
เมนูหลัก
· หน้าแรก
· เวปลิ๊งค์
· เข้าสู่ระบบ
· เนื้อหาสาระ
· แบบสำรวจ
· ห้องร้องทุกข์
· สถิติการเข้าชม
· ลงนามสมุดเยี่ยมชม
· ดาวน์โหลด
· ปฏิทินกิจกรรม
ภารกิจ
· ความเป็นมา
· วิสัยทัศน์ ปรัชญาองค์กร
แบบสำรวจ
ท่านทราบภารกิจการดำเนินงานของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว)หรือไม่

น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุดผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 145
คำแนะนำ: 54
เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
อ่านหนังสือพิมพ์นสพ.ออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ Bangkok Post เดลินิวส์ คมชัดลึก ผู้จัดการ ข่าวสด สยามดารา สยามรัฐ สยามสปอร์ต สยามธุรกิจ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ ข่าวสด

อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและการบังคับคดีให้


    วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ กองต่อต้านการค้ามนุษย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและการบังคับคดีให้เป็นไปตามคำพิพากษาในคดีค้ามนุษย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในการจัดประชุมและการพิจารณากำหนดค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ รุ่นที่  ๒ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
         ในการนี้สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางนภัสวรรณ ดีอ่ำ นักสังคมสงเคราะห์ นางสาวสุชัชญา ดาศักดิ์ ปฏิบัติงานด้านนิติการ เข้าร่วมอบรมดังกล่าว ณ โรงแรม เดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร


ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 26 ธ.ค. 18@ 11:28:44 ICT (269 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
การประชุม(ร่าง)แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์


        วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ นางสาวอุษณี กังวารจิตต์ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุม(ร่าง)แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่...). พ.ศ. .... จัดโดยกองต่อต้านการค้ามนุษย์ ซึ่งเป็นการประชุมระหว่างผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงแรงงาน พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือในเรื่องแรงงานบังคับ force labour ตามอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ พร้อมทั้งหารือแนวทางปฏิบัติในการคุ้มครองผู้เสียหายร่วมกัน และเพื่อหาแนวทางปฏิบัติทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป  โดยเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบหลักการให้แก้ไขพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ โดยให้ความผิดฐานแรงงานบังคับบัญญัติไว้ใน มาตรา ๖/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
         ในการนี้นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมกองต่อต้านการค้ามนุษย์ ชั้น ๗ อาคาร ซี พี ทางเวอร์ กรุงเทพฯ


ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 26 ธ.ค. 18@ 11:26:14 ICT (299 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
คณะเจ้าหน้าที่ พร้อมผู้รับการคุ้มครอง ร่วมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ


        วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ คณะเจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก พร้อมผู้รับการคุ้มครอง จำนวน ๖๑ คน ร่วมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ภายในสถานคุ้มครองฯ

ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 26 ธ.ค. 18@ 11:07:42 ICT (285 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)


       วันที่ ๑๙ ธันวาคม  ๒๕๖๑ จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดกิจกรรม "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑มีวัตถุประสงค์เพื่อวางแผนแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ จ. พิษณุโลกส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานราชการและภาคเอกชน และประชาชน โดยมีนายชัชพงษ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการดำเนินกิจกรรม และร่วมมอบทุนการศึกษาเงินสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ฯลฯ ให้แก่ ประชาชน นักเรียน ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสที่มาเข้าร่วม
        ในการนี้สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางสาวพิชญา นุ่มนิ่ม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน คณะเจ้าหน้าที่และผู้รับฯ จำนวน ๙ คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยได้ออกบูธให้บริการประชาชนได้แก่ สาธิตและสอนทำฟักทองการบูรหอม
เล่นเกมส์ทายปัญหาการค้ามนุษย์ ประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงาน และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ "ทอฝัน by พม." จากฝีมือผู้รับการคุ้มครองฯ พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพจำนวน ๓๐ ชุด ซึ่งมีของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้กับประชาชนที่เป็นผู้ประสบปัญหาทางสังคมจากข้อมูล Social map ที่สถานคุ้มครองฯได้ลงพื้นที่
จัดเก็บข้อมูลในพื้นที่อำเภอชาติตระการ


ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 26 ธ.ค. 18@ 11:04:26 ICT (267 ครั้ง)
(มีต่อ... | 1 ข้อคิดเห็น | จำนวน: 0)
โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ “ค่ายสานสัมพันธ์”


          วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ กองต่อต้านการค้ามนุษย์ จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ “ค่ายสานสัมพันธ์” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพภาวะผู้นำ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การสร้างสัมพันธภาพ การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน การปรับตัวเข้ากับสังคม ตลอดจนช่วยเสริมสร้างความภูมิใจในศักดิ์ศรีและคุณค่าของตัวผู้เสียหาย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการกลับคืนสู่สังคมของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ในระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑
       ในการนี้สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางสาวจิดาภา มีสิน นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ คณะเจ้าหน้าที่ พร้อมผู้รับการคุ้มครอง จำนวน ๑๑ คน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ อาคารที่พักสวัสดิการ ทอ. อ่าวมะนาว อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 26 ธ.ค. 18@ 11:00:35 ICT (285 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
936 เรื่อง (188 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 ]
ผู้อำนวยการ


คลิกเพื่อดูขนาดจริง!!!

ความหมายของการค้ามนุษย์


วีดิโอ "การค้ามนุษย์คืออะไร"

ภาพยนต์สั้น "เหยื่อ"
กฏหมายและพรบ.
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.๒๕๓๙
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับ Update ล่าสุด)

Click here to get Adobe Acrobat Reader