ยินดีต้อนรับสู่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก
เมนูหลัก
· หน้าแรก
· เวปลิ๊งค์
· เข้าสู่ระบบ
· เนื้อหาสาระ
· แบบสำรวจ
· ห้องร้องทุกข์
· สถิติการเข้าชม
· ลงนามสมุดเยี่ยมชม
· ดาวน์โหลด
· ปฏิทินกิจกรรม
ภารกิจ
· ความเป็นมา
· วิสัยทัศน์ ปรัชญาองค์กร
แบบสำรวจ
ท่านทราบภารกิจการดำเนินงานของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว)หรือไม่

น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุดผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 138
คำแนะนำ: 54
เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
อ่านหนังสือพิมพ์นสพ.ออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ Bangkok Post เดลินิวส์ คมชัดลึก ผู้จัดการ ข่าวสด สยามดารา สยามรัฐ สยามสปอร์ต สยามธุรกิจ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ ข่าวสด

การประชุมประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑       วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดการประชุมประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลกโดยมี นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในที่ประชุม สำหรับวาระในที่ประชุม ประกอบด้วย เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ได้แก่ การเป็นข้าราชการที่ดีของ พม. (ให้ปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ไม่ทุจริต และหลักครองตน ครองคน ครองงาน)  เรื่องพิจารณา ได้แก่ ๑. โครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่  ๒. โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสืบสานประเพณีไทย (กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่) ๓. การจัดตารางานภาคสนาม ๔. หลักการทำงานอินโฟร์ สารสนเทศ ๕. แผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๒
          ทั้งนี้ในที่ประชุมยังมีการร่วมแสดงความยินดีแด่นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการฯ เนื่องในโอกาสปฏิบัติงาน ครบรอบ๑ปี และร่วมอวยพรวันเกิดผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 26 ธ.ค. 18@ 11:56:56 ICT (164 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
การประชุมเชิงปฏิบัติการการกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับบุคคล สป.พม.


    วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับบุคคล สป.พม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดและถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายของกระทรวง พม./สป.พม. สู่หน่วยงานระดับกอง/กลุ่ม/ฝ่าย และระดับบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
        ในการนี้ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางสาวอนุสรา รัตนบุรี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และนางวาสนา สุขทรัพย์ พนักงานธุรการ ส ๓ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยรับฟังการบรรยาย ในหัวข้อ "กรอบแนวทางการกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับบุคคล" และประชุมกลุ่มปฏิบัติการจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานระดับกองที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ของกระทรวง/สป.พม. ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ่ กรุงเทพมหานคร


ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 26 ธ.ค. 18@ 11:52:48 ICT (149 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
การประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัด


       วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี ๒๕๖๒ และแผนปฏิบัติการกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี นางปัทมา อินทร์ชู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ
       ในการนี้สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางสาวพิชญา นุ่มนิ่ม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน, นางสาวขวัญกมล ธัญญะ  นักสังคมสงเคราะห์ และนางสาวณัฐชยา อ่ำมาก ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว โดยรับฟังการรายงานสถานการณ์ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จังหวัดพิษณุโลก และแบ่งกลุ่มเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์การค้ามนุษย์ในจังหวัดพิษณุโลก และการเขียนโครงการเพื่อขอการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัลปาร์ค จังหวัดพิษณุโลกผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 26 ธ.ค. 18@ 11:32:59 ICT (143 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและการบังคับคดีให้


    วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ กองต่อต้านการค้ามนุษย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและการบังคับคดีให้เป็นไปตามคำพิพากษาในคดีค้ามนุษย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในการจัดประชุมและการพิจารณากำหนดค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ รุ่นที่  ๒ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
         ในการนี้สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางนภัสวรรณ ดีอ่ำ นักสังคมสงเคราะห์ นางสาวสุชัชญา ดาศักดิ์ ปฏิบัติงานด้านนิติการ เข้าร่วมอบรมดังกล่าว ณ โรงแรม เดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร


ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 26 ธ.ค. 18@ 11:28:44 ICT (133 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
การประชุม(ร่าง)แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์


        วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ นางสาวอุษณี กังวารจิตต์ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุม(ร่าง)แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่...). พ.ศ. .... จัดโดยกองต่อต้านการค้ามนุษย์ ซึ่งเป็นการประชุมระหว่างผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงแรงงาน พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือในเรื่องแรงงานบังคับ force labour ตามอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ พร้อมทั้งหารือแนวทางปฏิบัติในการคุ้มครองผู้เสียหายร่วมกัน และเพื่อหาแนวทางปฏิบัติทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป  โดยเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบหลักการให้แก้ไขพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ โดยให้ความผิดฐานแรงงานบังคับบัญญัติไว้ใน มาตรา ๖/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
         ในการนี้นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมกองต่อต้านการค้ามนุษย์ ชั้น ๗ อาคาร ซี พี ทางเวอร์ กรุงเทพฯ


ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 26 ธ.ค. 18@ 11:26:14 ICT (154 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
932 เรื่อง (187 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 ]
ผู้อำนวยการ


คลิกเพื่อดูขนาดจริง!!!

ความหมายของการค้ามนุษย์


วีดิโอ "การค้ามนุษย์คืออะไร"

ภาพยนต์สั้น "เหยื่อ"
กฏหมายและพรบ.
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.๒๕๓๙
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับ Update ล่าสุด)

Click here to get Adobe Acrobat Reader