ยินดีต้อนรับสู่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก
เมนูหลัก
· หน้าแรก
· เวปลิ๊งค์
· เข้าสู่ระบบ
· เนื้อหาสาระ
· แบบสำรวจ
· ห้องร้องทุกข์
· สถิติการเข้าชม
· ลงนามสมุดเยี่ยมชม
· ดาวน์โหลด
· ปฏิทินกิจกรรม
ภารกิจ
· ความเป็นมา
· วิสัยทัศน์ ปรัชญาองค์กร
แบบสำรวจ
ท่านทราบภารกิจการดำเนินงานของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว)หรือไม่

น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุดผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 133
คำแนะนำ: 54
เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
อ่านหนังสือพิมพ์นสพ.ออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ Bangkok Post เดลินิวส์ คมชัดลึก ผู้จัดการ ข่าวสด สยามดารา สยามรัฐ สยามสปอร์ต สยามธุรกิจ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ ข่าวสด

โครงการ “การพัฒนาความคิดเชิงบวก เพื่อเพิ่มพลังในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ”


     วันที่ ๑๗-๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ กองต่อต้านการค้ามนุษย์ กลุ่มนโยบายและวิชาการ จัดโครงการ "การพัฒนาความคิดเชิงบวก เพื่อเพิ่มพลังในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ" เพื่อเสริมสร้างความคิดเชิงบวกและกระบวนการบริหารอารมณ์เชิงลบ พัฒนาทักษะการสื่อสาร การนำเสนอและการถ่ายทอดความรู้ อีกทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงาน รวมถึงแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน เพื่อนำมาพัฒนางานทั้งเชิงบริหารควบคู่กับการปฏิบัติให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยมี นางสาวอุษณี กังวารจิตต์ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนางสาวสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ ผู้อำนวยการกองต่อต้านการค้ามนุษย์  ในการนี้ สถานคุ้มครองฯ บ้านสองแคว โดยนายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการฯ และนางสาวอนุสรา รัตนบุรี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ โรงแรมโกลเด้น บีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  โดยวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ รับฟังการบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง การสื่อสารและการทำงานร่วมกัน, ภาวะผู้นำและการบริหารคน, และการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาและการโค้ชชิ่ง รวมทั้งทำกิจกรรมกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะในการทำงาน และวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ร่วมกิจกรรมกลุ่ม หัวข้อเรื่อง "การพัฒนาบุคลิกภาพและการบริหารอารมณ์สำหรับมืออาชีพ"

ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 23 ส.ค. 18@ 16:23:03 UTC (94 ครั้ง)
(มีต่อ... | 2 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)
องค์การช่วยเหลือเด็ก (save the children) เข้าปฏิบัติงานในสถานคุ้มครองฯ


      วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ องค์การช่วยเหลือเด็ก (save the children) จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองเด็ก โดยให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ หัวข้อเรื่อง พัฒนาการเด็กและปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสม ในระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสำนักงานสถานคุ้มครองฯ เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กในแต่ละช่วงวัย โดยกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการกระทำความรุนแรงและทารุณกรรมกับเด็ก  จับคู่เพื่อระดมความคิดและนำเสนอ ตามหัวข้อเรื่องการทารุณกรรมกับเด็ก มี ๕ รูปแบบ การบรรยายให้ความรู้และนำเสนอภาพตัวอย่าง เกี่ยวกับการเฝ้าระวังและการสังเกตเด็กที่ถูกกระทำความรุนแรง แนะนำหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ที่ให้ความช่วยเหลือเด็กผ่านทางเว็บไซต์ และแนะนำคู่มือการใช้แบบประเมินมาตรฐานขั้นต่ำในการเลี้ยงดูเด็กไทยวัย ๑๒-๑๕ ปี และวัย ๑๕-๑๘ ปี โดยมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและคณะทำงาน เพื่อสามารถนำแบบประเมินดังกล่าวมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้

ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 23 ส.ค. 18@ 16:04:48 UTC (119 ครั้ง)
(มีต่อ... | 3 ข้อคิดเห็นต่างๆ | จำนวน: 0)
ประชุมขับเคลื่อนเวทีวิชาการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปี ๒๕๖๑


     วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. สถานคุ้มครองฯ บ้านสองแคว โดยนายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการฯ และคณะเจ้าหน้าที่จำนวน ๓ คน เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนเวทีวิชาการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปี ๖๑ ร่วมกับที่ปรึกษาวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ โดยโครงการนี้จะจัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๙ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีกำหนดการจัดโครงการในวันพฤหัสบดีที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องสัมมนาเอกาทศรถ ๓๐๑ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิชาการด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่าย โดยความร่วมมือทางวิชาการของภาคีเครือข่ายในเขตภาคเหนือ เครือข่ายวิชาการ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) และหน่วยงานระดับกรมที่ร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ

ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 17 ส.ค. 18@ 10:20:51 UTC (107 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ๗๖ จังหวัด ประจำปี ๒๕๖๑


      วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ๗๖ จังหวัด ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ จัดขึ้นโดย สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นางสิทธินีย์ ทวิพัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก นางสาวพรทิพย์ รัตนชัยฤทธิ์ ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก และนางปิยวรรณ ฟักเงิน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดพิษณุโลก นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดพิษณุโลก ประธานชมรมอาสาสมัครประชาสงเคราะห์จังหวัดพิษณุโลก ในการนี้นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการฯ บ้านสองแคว และคณะเจ้าหน้าที่ จำนวน ๓ คน เข้าโครงการดังกล่าว โดยกิจกรรมประกอบด้วยการมอบสิ่งของเครื่องใช้และร่วมกิจกรรมการเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทานแก่ผู้รับบริการ ณ ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลกและสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง จังหวัดพิษณุโลก


ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 17 ส.ค. 18@ 10:10:59 UTC (89 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ


     วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จ.พิษณุโลก มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาฟื้นฟูและฝึกอาชีพ ดำเนินการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับการคุ้มครองได้มีโอกาสระลึก และตระหนักทราบซึ้งถึงความสำคัญของวันดังกล่าว อีกทั้งเพื่อให้มีแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมในฐานะลูกที่ดีของครอบครัวต่อไป
     เวลา ๑๓.๐๐ น. สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จ.พิษณุโลก โดยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยผู้รับการคุ้มครอง จำนวน ๗๙ คน ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
    และเวลา ๑๘.๐๐ น.  ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙


ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 15 ส.ค. 18@ 14:42:01 UTC (104 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
664 เรื่อง (133 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 ]
ผู้อำนวยการ


คลิกเพื่อดูขนาดจริง!!!

ความหมายของการค้ามนุษย์


วีดิโอ "การค้ามนุษย์คืออะไร"

ภาพยนต์สั้น "เหยื่อ"
กฏหมายและพรบ.
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.๒๕๓๙
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับ Update ล่าสุด)

Click here to get Adobe Acrobat Reader