ยินดีต้อนรับสู่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก
เมนูหลัก
· หน้าแรก
· เวปลิ๊งค์
· เข้าสู่ระบบ
· เนื้อหาสาระ
· แบบสำรวจ
· ห้องร้องทุกข์
· สถิติการเข้าชม
· ลงนามสมุดเยี่ยมชม
· ดาวน์โหลด
· ปฏิทินกิจกรรม
ภารกิจ
· ความเป็นมา
· วิสัยทัศน์ ปรัชญาองค์กร
แบบสำรวจ
ท่านทราบภารกิจการดำเนินงานของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว)หรือไม่

น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุดผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 134
คำแนะนำ: 54
เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
อ่านหนังสือพิมพ์นสพ.ออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ Bangkok Post เดลินิวส์ คมชัดลึก ผู้จัดการ ข่าวสด สยามดารา สยามรัฐ สยามสปอร์ต สยามธุรกิจ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ ข่าวสด

ความเป็นมา
ความเป็นมา

     สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก  เดิมชื่อ  "สถานสงเคราะห์หญิงบ้านสองแคว"  เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการ  เมื่อวันที่  1  เมษายน  2539  เพื่อรองรับสตรีผู้กระทำผิดตามพระราชบัญญัติปรามการค้าประเวณี พ.ศ.2503  ต่อมาเมื่อวันที่  21  ธันวาคม  2539  พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.2539 มีผลบังค้บใช้ จึงเปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็น "สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแคว จังหวัดพิษณุโลก" สังกัดกรมประชาสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 14) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2558 เปลี่ยนสังกัดกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวตามคำสั่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ความคุ้มครองและพัฒนาอาชีพไปสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงมีคำสั่งเปลี่ยนเป็นสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 เป็นต้นมา โดยมีพื้นที่รับผิดชอบ 17 จังหวัดภาคเหนือ    
บทบาท
     ดำเนินการด้านการคุ้มครองช่วยเหลือ บำบัด ฟื้นฟู เยียวยา ส่งกลับคืนสู่สังคม แก่กลุ่มเป้าหมายพื้นที่รับผิดชอบ 17 จังหวัดภาคเหนือ

หน้าที่
1. ให้การช่วยเหลือบำบัดฟื้นฟู คุ้มครอง เยียวยากลุ่มเป้าหมาย
2. พัฒนาระบบการจัดสวัสดิการให้กลุ่มเป้าหมาย
3. ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
4. ส่งเสริม สนับสนุน องค์กร เครือข่าย พัฒนากลไกด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในระดับพื้นที่

กลุ่มเป้าหมาย
1. หญิงที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551
2. สตรีที่ต้องเข้ารับการคุ้มครองตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.2539 หรือสตรีที่มีอายุเกิน 18 ปีที่สมัครใจเข้ารับการคุ้มครอง
ภารกิจ
เชิงรับ (การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์)
 1. บำบัดฟื้นฟู ช่วยเหลือ คุ้มครอง เยียวยา พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งกลับคืนสู่สังคม แก่กลุ่มเป้าหมาย
 2. งานส่งเสริมการมีงานทำแก่กลุ่มเป้าหมาย
    *ทำงานในสถานประกอบการ
    *ฝึกประสบการณ์ร้านค้าผลิตภัณฑ์ @สองแควซาลอน&กาแฟ โดยผู้รับการคุ้มครอง
      -จำหน่ายผลิตภัณฑ์งานฝีมือ
      -บริการเสริมสวย
      -จำหน่ายเครื่องดื่ม,เบเกอรี่

เชิงรุก (การป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์)
 1. ออกหน่วยเคลื่อนที่ รณรงค์ให้ความรู้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
 2. ศูนย์การเรียนรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์บ้านสองแคว
 3. จัดอบรมให้ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์แก่กลุ่มเสี่ยงในพื้นที่

การบูรณาการ
 1. ส่งเสริม สนับสนุน องค์กร เครือข่าย พัฒนากลไกด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในระดับพื้นที่
 2. ร่วมปฏิบัติงานโครงการ และกิจกรรมต่างๆ ระดับอำเภอ จังหวัด กรมบริการและกิจกรรม
1. บริการด้านปัจจัย  4
2. บริการด้านการรักษาพยาบาล  อาการเจ็บป่วยเบื้องต้น  ในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน
3. บริการด้านการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ
4. บริการด้านสังคมสงเคราะห์และจิตวิทยา
5. บริการบำบัดฟื้นฟูสภาพจิตใจ
6. บริการด้านนันทนาการ
7. บริการด้านการพัฒนาอาชีพ
8. การเตรียมความพร้อมก่อนกลับคืนสู่สังคมสงวนลิขสิทธิ์โดย © http://www.songkhawehome.com All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2012-02-22 (20031 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]